homepage WP.JPG

Beleidsplan en huishoudelijk reglement

AMHC Westerpark heeft een algemeen beleidsplan opgesteld waarin de groei en sportieve ambities van de club zijn beschreven.

Algemeen Beleidsplan


HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMHC WESTERPARK, vastgesteld ALV 16/11/2015

Algemeen.

Artikel 1

1.   De vereniging genaamd: A.M.H.C. Westerpark , hierna te noemen "de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 27 mei 2009 en is gevestigd te Amsterdam.

2. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging.

 

Het clubtenue.

Artikel 2

1.  Het tenue van de vereniging bestaat uit:

    -  een shirt (PMS 375 groen, witte piping in raglanmouw, board PMS 532 antraciet) met logo A.M.H.C. Westerpark;

    -  een zwarte broek (heren/jongens) of een zwarte rok (dames/meisjes);

    -  witte kousen.

     Het bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.

2.  De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde clubtenue te dragen.

 

Leden.

Artikel 3

1.  Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.

2.  De vereniging kent als leden:

    - seniorleden;

    - juniorleden;

    - ereleden;

    - leden van verdienste.

3.  Seniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.

4.  Juniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar.

Juniorleden worden nader onderscheiden in:

    a.  juniorleden A: juniorleden A zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;

    b.  juniorleden B: juniorleden B zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;      

    c.  juniorleden C: juniorleden C zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;

    d.   juniorleden D: juniorleden D zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;

    e.  juniorleden E: juniorleden E zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn;

    f.   juniorleden F: juniorleden F zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn.

5.  Ereleden zijn natuurlijke personen aan wie wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging het erelidmaatschap is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Ereleden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

6.   Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door het bestuur. Leden van verdienste hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene vergadering. Leden van verdienste zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.


Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating.

Artikel 4

1.  Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier wordt mede-ondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger. Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

2.  ieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan inschrijfgeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 6 lid 5 van de statuten.

3.  Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld-, trainings- en/of teamcapaciteit is. Het bestuur is bevoegd nader te bepalen welke criteria gelden voor het aanleggen van de wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden.

 

Toelating, rechten en verplichtingen donateurs.        

Artikel 5

Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van donateurs en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn.


Ledenregistratie.

Artikel 6

1.  De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.

2.   Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur langs elektronische weg in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3.   De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

4.  De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van de KNHB. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe toestemming is gegeven.


Opzegging lidmaatschap.

Artikel 7

1.

    a.  Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

    b.  Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 mei. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd. De hoogte van deze contributie wordt bepaald op basis van het contributiereglement.

    c.  De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

    d.  Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, lijnhoofden, trainers e.d.) worden als nietig beschouwd.

2.  Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in artikel 7 lid 1b van dit reglement kan het bestuur dispensatie verlenen van de te betalen contributie op grond van het contributiereglement.


Contributie.

Artikel 8

1.  Leden zijn aan de vereniging verschuldigd:

    a.  inschrijfgeld (eenmalig);

    b.  contributie;

    c.  administratiekosten in de in het contributiereglement genoemde gevallen;

    d.  trainingstoeslag in de in het contributiereglement genoemde gevallen.

2.  A.M.H.C Westerpark heeft een contributiereglement waarin nadere regels omtrent het vaststellen en innen van de contributie gesteld worden. Het contributiereglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering.


Schadeloosstellingen en boetes.

Artikel 9

1.  Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.

2.  Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3.   Elk lid dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht meldt dit onverwijld aan het bestuur.

4.   Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

5.  Boetes die door de KNHB op grond van haar reglementen worden opgelegd aan de vereniging, leden, elftallen of groepen leden worden door de vereniging doorbelast aan en verhaald op de leden, elftallen of groepen leden op wie de boetes betrekking hebben.

6.  De vereniging heeft voor de vereniging, haar leden, bestuursleden, vrijwilligers en personeel een ongevallenverzekering afgesloten.

7.   De vereniging heeft voor de vereniging, haar leden, bestuursleden, vrijwilligers en personeel een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

8.  De vereniging heeft voor haar bestuursleden een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afgesloten.


Bestuur.

Artikel 10

1.  Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige natuurlijke personen.

2.  Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. De leden van het bestuur behoeven geen lid te zijn van de vereniging.

3.  De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.

4.  Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement.

5.  De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede-ondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

6.  Elk bestuurslid heeft bij stemmingen in het bestuur één stem. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

7.   Bij stemmingen dient ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig te zijn. Afwezige bestuursleden kunnen hun stem uitbrengen bij volmacht.

8.  De taken van de secretaris van het bestuur zijn in ieder geval de navolgende:

    a.  het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

    b.  het houden van het verenigingsarchief;

    c.  het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;

    d.  het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen.

9.  De taken van de penningmeester van het bestuur zijn in ieder geval de navolgende:

    a.       het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;

    b.       het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de vereniging.

    Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie als bedoeld in artikel 22 derde lid van de statuten.

10.  Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.


Commissies.

Artikel 11

1.  De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde ook door die algemene vergadering worden ontbonden.

2.  De algemene vergadering kan een benoemingsprocedure vaststellen, welke procedure aan de betreffende commissie schriftelijk of langs elektronische weg bekend wordt gemaakt.

3.  Een bestuurslid kan geen deel uitmaken van een commissie, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist of het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht.

4.  Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

5  De leden van een commissie worden benoemd door de algemene vergadering. Een benoeming is voor maximaal drie jaar. Leden van commissies zijn herbenoembaar tenzij in dit reglement anders bepaald is.

6.  Bij instelling van een commissie door de algemene vergadering worden tevens bepaald:

    a.  de minimale en maximale omvang van de commissie;

    b.  de leden van de commissie;

    c.  het doel en de taken en verantwoordelijkheden van de commissie.

7.  Een commissie regelt zelf de werkwijze van de commissie en verdeelt zelf de werkzaamheden.

8.  Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk of langs elektronische weg verslag uit aan het bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het verenigingsjaar een schriftelijk verslag uit inzake de resultaten over dat verenigingsjaar aan de algemene vergadering.

9.  Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.

10.  De vereniging heeft een kascommissie. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. In de commissie hebben ten minste twee leden zitting. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie.

De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.

11.  De vereniging heeft een tuchtcommissie. De tuchtcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit drie leden. De leden van de tuchtcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende verenigingsjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging bepaalde.

12.  De vereniging heeft een scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de scheidsrechterscommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende verenigingsjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. De scheidsrechterscommissie heeft tot taak het zorg dragen voor de leiding over wedstrijden en toernooien van de vereniging en voor de bevordering van de coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd scheidsrechter.

13.  De vereniging heeft een seniorencommissie. De seniorencommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal vijf leden. In de seniorencommissie kunnen uitsluitend seniorleden zitting hebben. De leden van de seniorencommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De taken en verantwoordelijkheden van de seniorencommissie worden door de algemene vergadering vastgesteld.


Officieel orgaan.

Artikel 12

1.  De vereniging heeft twee officiële organen, te weten:

    a.  de website www.amhcwesterpark.nlen

    b.  de digitale nieuwsbrief.

2.  Het bestuur benoemt een websitebeheerder, die belast is met het beheer van de website en verspreiden van het de nieuwsbrief.

3.  De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het in minimaal één van de officiële organen melding maken van:

    a.  aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen;

    b.  wedstrijden en toernooien;

    c.  besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.


Algemene vergaderingen.

Artikel 13

1.  De voorzitter van de algemene vergadering verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris van de algemene vergadering houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.

2.  De secretaris van de algemene vergadering legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn.

Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen aan de stemmingen deel.

3.  Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter van de algemene vergadering drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter van de algemene vergadering de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.

4.   Bij hoofdelijk stemming geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter van de algemene vergadering hun stemmen uitbrengen.

5.  Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

    a.  ongetekend zijn;

    b.  onleesbaar zijn;

    c.  een persoon niet duidelijk aanwijzen;

    d.  de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

    e.  voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;

    f.  meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.

6.  Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.


Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 14

1.   Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten.

2.   Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato 16 november 2015 en per 16 november 2015 in werking getreden.