homepage WP.JPG
Algemeen November
26

uitnodiging: Tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) op di 11 december om 20.30 uur

Nieuws afbeelding
Tweede ALV op 11 december 2018
Inloop vanaf 20.00 uur; aanvang om 20.30 uur in het clubhuis

Quorum nodig voor Statutenwijziging
Tijdens de ALV op 20 november 2018 is het voorgelegde voorstel tot wijziging van de statuten besproken. 
Volgens de statuten kan een besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het voorstel is tijdens de ALV goedgekeurd met de vereiste meerderheid, maar het vereiste quorum dat twee derden van de leden aanwezig moet zijn werd (zoals wellicht verwacht) niet gehaald. In dat geval bepalen de statuten dat er een tweede vergadering wordt opgeroepen binnen 2 en 6 weken na de eerste vergadering waarin nogmaals over het voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, mits met tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Om die reden zal er op 11 december 2018 om 20:30 een tweede ALV worden gehouden waarin het voorstel tot statutenwijziging nogmaals zal worden besproken.

Huishoudelijk reglement
In de ALV op 20 november werden ook enkele wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement besproken. Vanuit de ALV werden enkele aanvullende wijzigingen voorgesteld en het bestuur heeft besloten een aantal van deze op te nemen. Om die reden zal ook de wijziging van het Huishoudelijk Regelement nogmaals op de agenda staan en worden besproken. Zowel de tekst van de voorgestelde statutenwijziging als het Huishoudelijk Reglement staan op de website van de vereniging en liggen ter inzage op het clubhuis.

AGENDA

1. Opening
2. Goedkeuring notulen ALV 20 november 2018
3. Wijziging van de statuten van de vereniging AMHC Westerpark conform het door NautaDutilh N.V. opgestelde ontwerp met kenmerk: 82042841 M 25122507 (de "Akte van Statutenwijziging").
4. Machtiging van iedere bestuurder van de vereniging AMHC Westerpark, (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de Akte van Statutenwijziging te doen verlijden.
5. Wijziging huishoudelijk reglement.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Stukken ter inzage
De stukken staan op de site. Je kunt inloggen met je lidnummer. Klik bovenaan op Club, daarna op Documenten. De documenten staan onder het kopje ALV.
De stukken liggen ook ter inzage in het clubhuis. 

Tot 11 december!